Quay lại

Kinh tế kết nối số 01-2023 | Liên kết chuỗi

Trong số này, chủ đề liên kết chuỗi

1. Tổng quan tình hình

2. Liên kết chuỗi - giải pháp chgo tình trạng thiếu nguyên liệu

3. Chủ động ổn định nguồn nguyên liệu