Quay lại

Một số lưu ý về thuế tại Benin

(Được tạo bởi Quản trị viên 2 - 01-01-2016)

1. Các loại thuế và phí khác

1.1. Tiền trả dần (ứng trước) về lợi nhuận (AIB)

Được quy định từ 01/01/2004 thay thế cho rất nhiều khoản tạm ứng hay phần trích đã thu trước đây với các tỷ lệ khác nhau.

Tỷ suất 3% giá trị ngoài thuế áp dụng đối với nhiều đối tượng:

- Hàng nhập khẩu (thu thuế theo Biểu thuế đối ngoại chung còn UEMOA)

- Hàng mua mang tính thương mại theo chế độ trong nước.

- Các doanh nghiệp tư nhân, Nhà nước hoặc bán công thanh toán cho những nhà cung ứng dịch vụ.

1.2. Thuế đất đai duy nhất phục vụ ngân sách quốc gia và các đơn vị hành chính địa phương (TFU)

TFU là một loại thuế đánh vào giá trị thuê thực sự các tài sản sở hữu không xây dựng hoặc xây dựng (ví dụ, các công trình xây dựng cố định hoặc các thiết bị công nghiệp gắn liền với tòa nhà) do chủ sở hữu phải thanh toán.

Tỷ suất 6% đối với các tài sản không cho thuê

Tỷ suất 12% đối với các tài sản cho thuê

Chú ý: TFU có thể áp dụng duy nhất tại các địa phương nơi có địa bạ thành phố.

1.3. Thuế môn bài – Thuế thu cho các xã

Thuế môn bài thông thường là một loại thuế chuyên nghiệp áp dụng đối với mọi thể nhân hoặc pháp nhân tại Benin hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp hoặc một hoạt động không hiển nhiên được miễn. Thuế này bao gồm thuề cố định và thuế biến đổi (tỷ lệ).

- Thuế cố định được thiết lập theo tính chất hoặc quy mô doanh nghiệp hoặc theo các phương tiện vật chất và con người được sử dụng để tiến hành hoạt động.

- Thuế tỷ lệ dựa trên giá trị thuê trụ sở nghề nghiệp và các phương tiện vật chất được sử dụng.

Ví dụ: Tỷ suất là 17% áp dụng tại thành phố Cotonou.

2. Những ưu đãi về thuế

Các doanh nghiệp có khả năng được hưởng chế độ thuế ưu đãi, hoặc trong khuôn khổ Bộ Luật đầu tư, hoặc trên cơ sở các quy định đặc thù có tính đến tính chất sản phẩm làm ra (được xem là <<cốt yếu>> đối với nền kinh tế Benin), hoặc trong trường hợp đặt tại khu chế xuất công nghiệp.

Bộ Luật đầu tư

Bộ Luật quy định những hoạt động đầu từ thực hiện tại Benin trong các lĩnh vực chế biến công nghiệp, phát triển nông thôn, lắp ráp điện tử hoặc cơ khí có thể được hưởng chế độ thuế ưu đãi:

- Chế độ A: Liên quan đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đầu tư từ 20 đến 500 triệu FCFA)

- Chế độ B: Áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn (đầu tư từ 500 triệu đến 3 tỉ FCFA)

- Chế độ C: Còn gọi là chế độ bình ổn thuế (đầu tư trên 3 tỷ FCFA).

- Chế độ đặc biệt: Liên quan đến các doanh nghiệp thủ công (đầu tư thấp hơn hoặc bằng 20 triệu FCFA)

Những ưu đãi:

- Trong giai đoạn lập công ty:

Miễn thuế và phí nhập khẩu đối với linh kiện thay thế đặc trưng dành cho trang thiết bị nhập khẩu với tổng số tiền thấp hơn hoặc bằng 15% giá trị tính bằng FCAF của trang thiết bị.

- Trong giai đoạn khai thác (từ 5 đến 9 năm tùy theo vùng hoạt động):

Miễn thuế và phí nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc và công cụ sản xuất hoặc khai thác nhập khẩu, ngoại trừ thuế đường sá và thuế thống kê.

Miễn thuế và phí xuất khẩu áp dụng đối với các sản phẩm đã được doanh nghiệp chế biến, sản xuất và xuất khẩu.

Miễn thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại (BIC),

Chú ý: Các doanh nghiệp theo chế độ C, ngoài thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại còn được hưởng sự ổn định về thuế liên quan đến tỷ suất và cách xác định cơ sở đánh thuế trong giai đoạn được phép hoạt động.

Các doanh nghiệp khai thác các nguồn tài nguyên của địa phương thuộc các chế độ này cũng được hưởng:

- Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi phải được làm tại Bộ Kế hoạch.

- Chế độ giảm thuế đặc trưng theo lĩnh vực đầu tư <<trọng yếu>>

- Miễn thuế môn bài trong 5 năm đầu hoạt động.

- Miễn thuế đăng ký trong khi thành lập,

Tuy nhiên, việc khấu trừ này chỉ có thể áp dụng với tỷ lệ 50% lợi nhuận có thể đánh thuế của từng tài khóa, trong giai đoạn 4 năm bắt đầu kể từ tài khóa có chương trình đầu tư được thông qua.

Những ưu đãi trong khuôn khổ chế độ này là khả năng khẩu trừ các khoản lợi nhuận có thể áp thuế với tổng số tiền tối đa bằng 50% các khoản tiền thực chi khi thực hiện đầu tư.