Quay lại

Năm 2024, TP.HCM hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định số 4211/QĐ-UBND ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 – 2025.

Theo kế hoạch này, trong năm 2023, căn cứ các chính sách, pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tiến hành cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Kế hoạch khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm  tiêu chuẩn) để giảm số lượng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Thành phố sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Cũng trong năm 2024, Thành phố tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Tiến hành thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Trong năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025). Đồng thời, tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP.HCM hiện có 6 đơn vị hành chính cấp quận/huyện gồm các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận và 149 đơn vị cấp xã chưa bảo đảm các tiêu chí về diện tích, dân số.

Nguồn: TBKTVN