Quay lại

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: “Tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn”

“Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” của Chính phủ đã khẳng định tăng trưởng xanh giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Để thực hiện tốt chiến lược này, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch tổng thể, toàn diện với nhiều nội dung cụ thể và phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản là Kinh tế Thành phố phải là kinh tế xanh, tăng trưởng kinh tế Thành phố phải là tăng trưởng xanh, và đô thị Thành phố phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm công nghiệp, tài chính của Việt Nam - sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh, trở thành xu hướng phát triển mới cũng như tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu... Thành phố sẽ tập trung xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững; thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế của Thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh; tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Chính quyền Thành phố nhận thức rất rõ rằng, để góp phần phát triển kinh tế Thành phố một cách bền vững, cần phải tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh bằng cách tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội quảng bá các sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh; tạo động lực và khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

(Trích phát biểu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại Lễ khai mạc Không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh - Tựa đề do Bản tin ITPC đặt).