Quay lại

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn 2023

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự kiến, diễn đàn sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về kinh tế tuần hoàn và các doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, vấn đề môi trường, khí hậu luôn được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong chương trình Nghị sự, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, carbon thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất”.

Tại Diễn đàn, các đối tác trong nước và quốc tế sẽ cùng nhau thảo luận về Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn và lộ trình triển khai. Diễn đàn là cơ hội để trao đổi và thảo luận về cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành, lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường.

Diễn đàn cũng dành thời gian thảo luận chuyên sâu về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các ngành/lĩnh vực.

Đại diện các địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ đưa ra các cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cũng tại diễn đàn, các mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai trong thực tiễn thông qua cách tiếp cận Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) cũng sẽ được giới thiệu và chia sẻ. Đây là những điển hình cụ thể minh chứng tính hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Đặc biệt, các chuyên gia cũng sẽ phân tích, chia sẻ, thảo luận các cơ chế tài chính như thúc đẩy thị trường carbon, nguồn tài chính đổi mới cho đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái cũng như huy động sự tham gia của tư nhân trong hoạt động quản lý chất thải được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn năm 2023 sẽ bao gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề thảo luận về các giải pháp thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trong phiên toàn thể diễn ra vào buổi sáng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có bài phát biểu dẫn đề nhấn mạnh vai trò của kinh tế tuần hoàn trong hướng tới phát triển bền vững và đề nghị các đại biểu chia sẻ, gợi ý bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN thiết lập một khung thể chế, pháp luật toàn diện cho kinh tế tuần hoàn.

Trong buổi chiều, Diễn đàn tiếp tục với 3 phiên chuyên đề tập trung vào các giải pháp thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Chuyên đề thứ nhất với chủ đề: Lộ trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn;

Chuyên đề thứ hai với chủ đề: Phương pháp tiếp cận môi trường - xã hội - quản trị (ESG) để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp;

Chuyên đề thứ ba với chủ đề: Cơ chế tài chính cho kinh tế tuần hoàn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu gần 20 gian hàng triển lãm, trình diễn các mô hình, giải thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhằm hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn: TBKTVN