Ngày 1 tháng 11 năm 2001, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 104/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch tiếng Anh: Investment and Trade Promotion Center of Ho Chi Minh City.

Tên viết tắt: ITPC

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán theo phương thức gán thu bù chi, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động theo kế hoạch được duyệt, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) được điều hành bởi một Giám đốc theo cơ chế thủ trưởng và một số Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do Ủy ban Nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc do Giám đốc Trung tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm các phòng nghiệp vụ:

 • Phòng Xúc tiến Thương mại
 • Phòng Xúc tiến Đầu tư
 • Phòng Thông tin
 • Phòng Dịch vụ
 • Phòng Huấn luyện
 • Phòng Kế toán
 • Văn Phòng (Tổ chức, Hành chánh - Quản trị, Kế hoạch – Tổng hợp, Dịch vụ Doanh nghiệp)

Ngoài các phòng trên, Trung tâm có các tờ báo, bộ phận trực thuộc như: Bản tin Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Showroom xuất khẩu, Hệ thống đối thoại doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến…

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC):

 • Tham gia xây dựng và góp phần thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Phối hợp đề xuất các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố.
 • Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu và đầu tư.
 • Triển khai các giải pháp, chương trình xúc tiến thương mại
 • Thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế
 • Thu thập thông tin về nghiên cứu thị trường trong nước và xuất khẩu, cơ hội đầu tư.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của thành phố, hàng hóa, thị trường, xuất nhập khẩu và đầu tư.
 • Phát hành bản tin, các ấn phẩm thương mại và đầu tư.
 • Tổ chức thông tin về thương mại và đầu tư qua mạng

Các dịch vụ

 • Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ hoặc giới thiệu các tổ chức cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện thương mại và đầu tư ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm.
 • Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài.
 • Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư và thương mại
 • Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề.
 • Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cácội chợ và triển lãm hàng xuất khẩu.
 • Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước: phòng hội nghị, văn phòng làm việc; dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ; lập dự án đầu tư; tham quan; gặp gỡ doanh nghiệp.

Các hoạt động khác

 • Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của thành phố; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
 • Phát triển hợp tác quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước.