Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Bất động sản
Bất động sản
 
  Ngày 4/12/2017 Bộ Tài Nguyên môi trường ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017. Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 08 năm 2016. Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 16 tháng 10 năm 2015. V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016
  Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 09 năm 2015. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
  Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 10 năm 2014. Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
  Ủy ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 3984/QÐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2014. Về uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 06 năm 2014. Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
  Uỷ ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 08 năm 2013. Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Uỷ ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2012. Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Ủy ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 7 năm 2012. Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2011/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2011. Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư Liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18 tháng 11 năm 2011. Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  Sở Xây dựng TPHCM ban hành Công văn số 10505/SXD-QLKTXD, ngày 28 tháng 12 năm 2010. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn TPHCM theo văn bản số 6456/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân TP.
  Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2010/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2010. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
  Uỷ ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2010. Về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh