Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » VBPL khác
VBPL khác
 
  Ngày 25.10.2018, Bộ Tài nguyên và MÔi trường ban hành Ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hoá học trong mẫu đất
  Ngày 1.10.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
  Ngày 27.9.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  Ngày 21.09.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
  Ngày 20.9.2018, Chinh phủ ban hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hoá nước ngoài tại Việt Nam
  Ngày 4.9.2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg Về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
  Ngày 31.8.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  Ngày 4.7.2018,Bộ Công thương ban hành Nghị định 15/VBHN-BCT Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá
  Ngày 30.6.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2018/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công
  Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 Luật số: 23/2018/QH14: LUẬT CẠNH TRANH
  Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2018 thông qua Nghị quyết số: 60/2018/QH14 Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
  Ngày 03.05.2018 Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Quyết định 518/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày 15.5.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Ngày 21.03.2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
  Ngày 19.04.2018. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-TTg Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
  Ngày 11.03.2018, Chính phủ bàn hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ngày 27.02.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
  Ngày 2.2.2018, Chính phủ ban hành Nghị định Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
  Ngày 9.2.2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg Về việc phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực
  Ngày 10/01/2018 Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
      1   2   3   4