Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
 
  Ngày 29.9.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  Ngày 31.07.2018,Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 16/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ngày 30.07.2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
  Ngày 12.05.2018,Chính phủ ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
  Ngày 18.04.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp
  Ngày 07.03.2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 289/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
  Ngày 12.03.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
  Nga2y 02.01.2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
  Ngày 29.12.2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
  Ngày 03.02.2018, Chính phủ ban hành Nghị Quyết 09/NQ-CP Về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  Ngày 22/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
  Ngày 20/11/2017 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
  Ngày 06.10.2017, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/VBHN-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
  Ngày 30.8.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2017/TT-BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  Ngày 23.8.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
  Ngày 20.9.2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1871/QĐ-BTC Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2017. Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
  Ngày 20.07.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/VBHN-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Ngày 15.08.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2017/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
  Ngày 30.06.2017, Bộ Lao Động Thương Binh - Xã hội ban hành Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
      1   2   3   4