Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Thông tin - Truyền thông
Thông tin - Truyền thông
 
  Ngày 27.02.2018, Chính phủ ban hành Nghị Quyết 16/NQ-CP Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
  Ngày 14.6.2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
  Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTC về Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017
  Ngày 14.4.2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hoá. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
  Ngày 20.3.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT, ngày 26 tháng 12 năm 2016. Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2017. Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
  Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP, ngày 08 tháng 02 năm 2017. Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT, ngày 26 tháng 12 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTTngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 265/2016/TT-BTC, ngày 14 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 12 năm 2016. Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ internet (IP) của Việt Nam
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, ngày 21 tháng 11 năm 2016. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
  Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016. Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT, ngày 28 tháng 6 năm 2016. Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
  Bộ Tài chính - Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư Liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2016. Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, ngày 08 tháng 6 năm 2016. Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 898/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 05 năm 2016. Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 03 năm 2016. Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích việt nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
      1   2   3   4