Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Thuế
 
  Ngày 20.03.2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 391/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
  Ngày 20.3.2019, Bộ TÀi chính ban hành Quyết định 390/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
  Ngày 26.09.2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số: 579/2018/UBTVQH14 VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Nga2y 16.04.2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 526/QĐ-BTC Về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
  Ngày 30.03.2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
  Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
  Ngày 18.4.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 2808/QĐ-BTC, ngày 29 tháng 12 năm 2016. Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
  Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 17/VBHN-BTC, ngày 21 tháng 10 năm 2016. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
  Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 19/VBHN-BTC, ngày 21 tháng 10 năm 2016. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
  Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 16/VBHN-BTC, ngày 21 tháng 10 năm 2016. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15888/BTC-CST, ngày 07 tháng 11 năm 2016. V/v hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC, ngày 28 tháng 10 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
  Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019
  Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 09 năm 2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
      1   2   3   4