Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
 
  Ngày 15.02.2019,Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Ngày 26.02.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
  Ngày 26.02.2019, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2019/NĐ-CP Về hoạt động triển lãm
  Ngày 30.01.2019, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
  Ngày 28.11.2018,Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2018/TT-BTC Quy định chế độ báo cáo giá thị trường
  Ngày 12.11.1018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14: NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CÙNG CÁC VĂN KIỆN LIÊN QUAN
  Ngày 06.11.2018, Bộ Công thương Thông tư 41/2018/TT-BCT Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
  Ngày 30.10.2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu
  Ngày 26.09.2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg Phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
  Ngày 30.10.2018,Bộ Công thương ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thuỵ Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
  Ngày 26.9.2018 Ban hành Quyết định 1254/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020
  Ngày 24.09.2018, Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
  Ngày 13.09.2018,Nghị định 121/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
  Ngày 20.8.2018,Bộ Công thương ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
  Ngày 23/07/2018, Chính phủ ban hành Thông tư 18/VBHN-BCT về Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
  Ngày 15.08.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP Về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.
  Ngày 31.07.2017,Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hoá sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ,đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
  Ngày 9.5.2018, Bộ KHoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/VBHN-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
  Ngày 10.7.2018, Bộ Công tương ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
  Ngày 5.7.2018, Chình phủ ban hanh Nghị định 98/2018/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
      1   2   3   4