Quay lại

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024.

Tổng kết nhiệm vụ năm 2023 cho thấy Trung tâm đã đón tiếp và làm việc với hơn 236 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; 208 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ… và nhiều hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.

Công đoàn cơ sở cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc triển khai chế độ chính sách, chăm lo phúc lợi cho người lao động, thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo, thi đua, công tác xã hội và phong trào văn thể mỹ. Trong kỳ không phát sinh các đơn thư khiếu nại tố cáo. Hoạt động công khai minh bạch tài chính được triển khai đúng quy định, tạo động lực để cán bộ, viên chức nỗ lực phấn đấu, an tâm công tác, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thảo luận Nghị quyết và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024, thể hiện sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 2024 bằng Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở.

Nguồn: Phòng Huấn luyện ITPC