Quay lại

Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP qui định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 22/9/2023, Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ qui định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Theo đó, kể  từ ngày 18/9/2023, Sở Lao động – Thương bỉnh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với người lao động nước ngoài và thực hiện chấp thuận giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp theo qui định Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP.

Sở Lao động – Thương bỉnh và Xã hội khuyến khíc các đơn vị tìm hiểu và đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố Hồ Chí Minh https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi