Quay lại

Tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7 tối đa 99,2 triệu đồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo đề xuất, với mức điều chỉnh lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/7 tới đây, lương tối thiểu tháng tại các cùng tăng tương ứng như sau: Vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.

Khi mức tiền lương tối thiểu vùng tăng, đồng nghĩa tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ tăng lên theo từng địa bàn áp dụng.

Căn cứ theo quy định tại Luật Việc làm 2013, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tuy nhiên có sự khác nhau giữa khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức đóng tối đa cho trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở, là bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức đóng tối đa cho trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng là bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động, tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa đối với từng vùng như sau: Vùng I là 99,2 triệu đồng; vùng II là 88,2 triệu đồng; vùng III là 77,2 triệu đồng; vùng IV là 69 triệu đồng.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc, hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng, theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán, thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Ngoài ra là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Nguồn: TBKTVN